• AHL
 • AMATORSKA HOKEJ LIGA
Live
 1. Liga AHL 2018/19
 2. Benefis Mariana Niewiady 2017/18
 3. Puchar AHL 2017/18
 4. Liga AHL 2017/18

Regulamin

Regulamin rozgrywek AHL 2018/2019

 

Władze Ligi

Organizator jest stroną w zawieraniu stosownych porozumień w kwestiach związanych z prowadzeniem rozgrywek AHL. Organizator rozgrywek ustanawia Zasady Rozgrywek, ustala ich system, określa kalendarz Ligi oraz odpowiada za organizację meczów. Sędzia Główny Ligi i Rada Ligi odpowiadają za weryfikację zawodników oraz sprawują bieżący nadzór nad przebiegiem rozgrywek. Radę Ligi stanowią przedstawiciele drużyn przynależnych do AHL. Organizator powołuje na funkcję Głównego Sędziego Ligi profesjonalnego sędziego Hokeja na Lodzie. Sędzia Główny rozstrzyga wszelkie spory na tle regulaminowym, orzeka wymiar kar większych i dokonuje interpretacji przepisów do konkretnych zdarzeń. Sędzia Główny odpowiada za obsadę sędziowską meczów. Sędzia Główny Ligi uczestniczy w zebraniach Rady Ligi z głosem doradczym w sprawach związanych funkcjonowaniem Ligi. Organizator: AHL, Jacek Cukierski.

Sekretarz sprawujący nadzór nad rozgrywkami AHL: Mikołaj Majchrzak. Sędzia Główny AHL: Marian Niewiada. Rada Ligi: Marian Niewiada, Filip Celiński, Jacek Cukierski, Mikołaj Majchrzak /z drużyn założycielskich AHL/ oraz Tomasz Koćmierowski.

Oficjalna strona Ligi: www.hokej.org.pl ,

FanPage Facebook: www.facebook.com/ahl.hokej

 

Główne postanowienia regulaminu

 1. Terminy zgłaszania składów Drużyny do rozgrywek Wielkopolskiej Amatorskiej Hokej Ligi określa Organizator w Zasadach Rozgrywek na dany sezon.
 2. Przystąpienie drużyn do AHL i ich udział w rozgrywkach jest dobrowolny i uzależniony od wniesienia opłaty od wpisania drużyny do AHL. 1 wpłata -przed pierwszym meczem, 2 wpłata – przed drugą rundą rozgrywek.
 3. Organizator określa wzory dokumentów i deklaracje zgłoszeniowe. Tylko takie wzory obowiązują drużyny i będą akceptowane przez AHL.
 4. Organizator określa wysokość wpisowego do rozgrywek, jego wysokość może być różna dla drużyn przynależnych do AHL oraz pozostałych drużyn dopuszczonych do rozgrywek.
 5. Brak terminowej wpłaty wpisowego powoduje odsunięcie drużyny od rozgrywek. Dotychczas wpłacone kwoty wpisowego nie podlegają zwrotowi. AHL będzie mogła dochodzić zapłaty pozostałych zobowiązań od drużyny, jeżeli samo zostanie obciążone kosztami organizacyjnymi.
 6. W przypadku wycofania drużyny z rozgrywek wpłacone kwoty wpisowego nie podlegają zwrotowi. AHL będzie mogła dochodzić zapłaty pozostałych zobowiązań od drużyny, jeżeli samo zostanie obciążone kosztami organizacyjnymi.
 7. Zgłoszenie składów drużyn – 8 dni przed rozpoczęciem danych rozgrywek, tj. Liga AHL, Puchar AHL, Benefis Mariana – AHL. Jeśli termin zgłoszeń nie zostanie dotrzymany, to prawo gry mają wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do poprzednich rozgrywek, wymienieni na stronie: https://www.hokej.org.pl/sklady-druzyn/. W składzie mogą znajdować się zawodnicy wyłącznie z terenu Wielkopolski /wyjątek drużyna Sparta Szczecin, Orły Oleśnica, Gryfy Szczecin/. W dniu zgłoszenia drużyny należy złożyć kopię składu do Sekretarza w celu weryfikacji zawodników. Czas weryfikacji zawodników przez drużyny uczestniczące w AHL jest ciągły i trwa przez cały czas rozgrywek AHL. Zastrzeżenia co do przeszłości zawodników i muszą być zgłaszane na piśmie do Sekretarza.
 8. W drużynie może być zgłoszonych maksymalnie 30 zawodników.
 9. Zawodnik może być zgłoszony wyłącznie do jednej drużyny AHL. Wszyscy zgłoszeni do meczu zawodnicy muszą być obecni w boksie w celu ewentualnej weryfikacji. Przed meczem Organizator nie musi weryfikować zawodników. Weryfikacja odbywa się później w momencie wprowadzania danych do systemu. Do klubów należy dbanie o to aby sprawdzić czy zawodnik może grać. Drużyny, w których występują zawodnicy innych klubów muszą przedstawić pisemne pozwolenie na grę tych zawodników, od ich klubów macierzystych.
 10. Zawodnik musi mieć ukończone 16 lat (niepełnoletni zawodnik musi mieć zgodę na grę od rodziców).
 11. Zawodnik będzie weryfikowany przez Radę Ligi poprzez sprawdzenie jego przeszłości hokejowej. Zawodnicy występujący w wyższej klasie rozgrywkowej nie mogą grać w AHL /z wyjątkiem bramkarzy/.
 12. Dopuszcza się w szczególnych wypadkach zastępstwo bramkarza.
 13. Zawodnik, który uprawiał hokej na poziomie ogólnopolskim rozgrywek może uzyskać indywidualną zgodę na udział w rozgrywkach po rozpatrzeniu wniosku drużyny, w której ma występować.
 14. Zawodnik obcokrajowiec może uzyskać indywidualną zgodę na udział w rozgrywkach po rozpatrzeniu wniosku drużyny, w której ma występować, jednakże ustala się limit dla jednej drużyny – w jednym meczu może zagrać 5 zawodników obcokrajowców.
 15. Jeżeli w trakcie rozgrywek zostanie ujawniony fakt gry nieuprawnionych zawodników we wcześniejszych meczach, zostaną one zweryfikowane jako walkower. Lista uprawnionych graczy: https://www.hokej.org.pl
 16. Sędzia Głównym Ligi AHL jest powoływany przez Organizatora na dany sezon. W kwestiach spornych dotyczących kar i przewinień Sędzia Główny Ligi ustala wysokość kar nakładanych na zawodnika lub drużynę. Mecze będą sędziowane przez dwóch sędziów, dopuszcza się rozegranie meczu w obsadzie jednego sędziego w wypadkach losowych. Sędziowie będą wyznaczani przez Sędziego Głównego AHL.
 17. Jakiekolwiek zmiany składu podczas trwania meczu skutkują nałożeniem na drużynę kary mniejszej. W przypadku strzelenia bramki przez zawodnika, który nie był wpisany do protokołu meczowego, bramka zostaje uznana, ale na drużynę nakładana będzie kara mniejsza. Kapitan drużyny musi w takim wypadku bezzwłocznie uzupełnić skład z sędzią.
 18. Przed rozpoczęciem każdego meczu drużyna składa u sędziego zawodów listę zawodników zgłoszonych do meczu. Na 5 minut przed rozpoczęciem rozgrzewki drużyna ma obowiązek poddać się weryfikacji. Zawodnicy zgłoszeni w stroju do gry na lodzie zgodny z regulaminem mają obowiązek stawić się na żądanie w wyznaczonym boksie. Sędzia Główny Ligi AHL dokonuje weryfikacji i dopuszcza zawodników do udziału w grze. Niedopełnienie któregoś z punktów regulaminu dyskwalifikuje udział drużyny lub zawodnika w meczu (nieprawidłowości i zażalenia, co do składu drużyny przeciwnej należy zgłosić na piśmie sędziom lub organizatorowi przed meczem, w trakcie gry lub do 30 minut po meczu – inne nie będą rozpatrywane). Każdy z zawodników winien posiadać przy sobie dowód tożsamości i okazać go na wezwanie w spornych sprawach.
 19. O terminach poszczególnych meczy drużyny zobowiązane są informować się u Organizatora /terminarz na stronie www.hokej.org.pl/. Terminarz jest ścisły i nieodwołalny. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany terminu rozegrania jakiegokolwiek meczu z winy organizatora, to organizator będzie zobowiązany poinformować drużyny i ustalić nowy termin. Istnieje możliwość przełożenia terminu meczu przez drużynę (przypadek losowy), minimum 7 dni przed terminem rozpoczęcia ustalonego w harmonogramie meczu, jeżeli uzyska zgodę drużyny przeciwnej oraz obie zainteresowane drużyny potwierdzą zgodę u Organizatora, a także uzgodni następny termin z Organizatorem, a ponad to mecz musi rozegrać w czasie trwania danej rundy. W przeciwnym wypadku zaległy mecz będzie potraktowany jako walkower dla drużyny, która odłożyła rozegranie meczu w terminie.
 20. Odwołania od decyzji regulaminowych w kwestiach spornych rozpatrywane będą przez Radę Ligi.
 21. Każdy zawodnik musi posiadać zdolność do udziału w meczach, potwierdzoną od lekarza sportowego. Każda drużyna powinna być ubezpieczona minimum od nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, gdyż Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy, kontuzje i uszkodzenia ciała, szkody na obiekcie, szkody na mieniu osób trzecich, powstałe w trakcie trwania rozgrywek AHL. W przypadku dokonania szkód przez zawodników biorących udział w rozgrywkach AHL na obiekcie im. Witalisa Ludwiczaka, którymi zostanie obciążony organizator jest równoznaczne z obciążeniem drużyny, z których pochodzą sprawcy. Drużyna zostanie obciążona pełnymi kosztami likwidacji tychże szkód. Brak uregulowania należności z tego tytułu powoduje odsunięcie drużyny od rozgrywek w AHL i przepadek wpłaconej kwoty wpisowego. Drużynę obowiązuje sportowe zachowanie i pozostawienie porządku w szatniach. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.
 22. Deklaracje zgłoszeniowe /zgłoszenie/ drużyny muszą zostać dostarczone do Głównego Sędziego Ligi przed pierwszym meczem w sezonie. Deklaracje zgłoszeniowe służą jednocześnie jako oświadczenia o przeszłości sportowej zawodników, aktualnej zdolności lekarskiej zawodników do uprawiania sportu, posiadanym ważnym ubezpieczeniu oraz w przypadku zawodników niepełnoletnich – za zgodę rodziców na grę w lidze. Pełna lista imienna zawodników zgłoszonych do AHL, która musi zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia.
 23. Skład drużyny będący jednocześnie listą zawodników zgłaszanych do danego meczu. Lista musi zawierać imię i nazwisko zawodnika oraz numer na koszulce, w której zawodnik będzie grał w meczu.
 24. Drużyna, której 2 spotkania w sezonie rozgrywkowym zostaną zweryfikowane jako walkower, zostanie automatycznie wykluczona z rozgrywek AHL bez prawa do zwrotu wpisowego. Pozostałe do rozegrania w lidze mecze wykluczonej drużyny, zostaną zweryfikowane jako walkower.
 25. W kwestiach spornych i wszystkich pozostałych sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Rada Ligi.

 

Zasady Rozgrywek

 1. Celem rozgrywek Amatorskiej Hokej Ligi (AHL) jest wyłonienie Mistrza Ligi AHL, Zdobywcy Pucharu AHL, Zdobywcy Benefis Mariana Niewiady – AHL.
 2. W rozgrywkach uczestniczyć mogą Drużyny dopuszczone do rozgrywek przez Radę Ligi AHL.
 3. Warunkiem dopuszczenia do rozgrywek każdej Drużyny jest pisemne zgłoszenie do rozgrywek oraz uiszczenie wpisowego.
 4. Zawodnicy zgłaszani są poprzez złożenie zgłoszenia Składu Drużyny oraz Deklaracji zgłoszeniowych zawodnika do Sekretarza AHL.
 5. Terminarz rozgrywek – szczegółowy terminarz zostanie określony osobnym komunikatem na stronie Ligi. Każda z 6 drużyn rozegra po 2 mecze z 5 pozostałymi drużynami. Mecze będą rozgrywane w Poznaniu i Tarnowie Podgórnym  w poniedziałki, wtorki, środy, piątki o 22.00 i niedziele o 21.00. Zawody prowadzą dwaj sędziowie.
 6. Punkty w rozgrywkach AHL do zakończenia rozgrywek Liga AHL 2018 będą liczone według następujących zasad: drużyna, która w regulaminowym czasie wygra mecz otrzymuje 3 punkty – drużyna która przegra mecz otrzymuje 0 punktów. W przypadku, gdy mecz zakończy się remisem, drużyny otrzymują po 1 punkcie. Walkower 0 punktów.
 7. Począwszy od rozgrywek Puchar AHL 2019 punktacja w regulaminowym czasie: zwycięstwo 2 punkty, remis 1 punkt, porażka 0 punktów. W przypadku remisu i wyłonienia zwycięzcy w dogrywce, zwycięzca uzyskuje dodatkowy 1 punkt. Walkower 0 punktów.
 8. Zawodników obowiązuje używanie sprzętu ochronnego zgodnie z zapisem Regulaminu AHL.
 9. Drużyna gospodarzy zobowiązana jest do gry w strojach koloru jasnego, a drużyna gości w strojach koloru ciemnego.
 10. Krążki na rozgrzewkę musi zapewnić drużyna występująca w roli Gospodarza meczu, czyli drużyna, która w terminarzu zapisana jest w kolumnie po lewej stronie.
 11. Regulamin rozgrywania meczy: mecze są rozgrywane zgodnie z przepisami PZHL. Czas trwania meczu to 3 tercje po 25 minut czasu niezatrzymywanego, przerwa 2 minut lub mniej – wg decyzji sędziego.
 12. Począwszy od rozgrywek Puchar AHL 2019 czas trwania meczu to 2 tercje po 25 minut, 3 tercja 20 minut czasu niezatrzymywanego + 5 minut dogrywka /3 na 3/ w przypadku remisu.
 13. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach muszą posiadać minimum sprzętowe: kask z prawidłowym zapięciem, rękawice, nałokietniki i nagolenniki (brak reszty sprzętu jest indywidualną sprawą zawodnika i nie będzie wpływać na ocenę gry przez sędziów). Elementy sprzętu muszą być zakryte przez koszulkę i getry. Zespół występuje w jednakowych koszulkach z numerem.
 14. Kary: 2 minuty – kara mniejsza, kara mniejsza techniczna, 5 minut – kara większa, 10 minut – kara za niesportowe zachowanie, KMNZ – kara meczu za niesportowe zachowanie, KM – kara meczu, RK – rzut karny. Obowiązuje zakaz gry ciałem – za zagranie ciałem nakładana będzie kara mniejsza.
 15. Kary większe: zawodnik ukarany kara większą (5 min.), automatycznie zostaje ukarany KMNZ. W przypadku nałożenia kary większej (5 min.) plus kary meczu za niesportowe zachowanie wynikającej z następujących przepisów IIHF dot. gry w hokeja na lodzie: 520a, 520b, 521b, 522a, 522b, 523a, 524a, 524b, 525a, 525b, 526a, 526b, 528e, 528h, 528i, 530a, 530b, 533a, 533b, 536a, 536b, 537a, 537b, 537c, 538b, 539a, 539b, 540a, 541 – pierwsze tego typu przewinienie w sezonie nie powoduje odsunięcia zawodnika od udziału w następnym meczu. Każde następne przewinienie wynikające z w/w artykułów wyklucza automatycznie gracza z udziału w następnym meczu i tak: drugie – 1 mecz, trzecie – 2 mecze, czwarte i kolejne – 3 mecze. Kara 10 minut nie wyklucza gracza z udziału w następnym meczu. Zawodnik, który otrzyma karę 10 minut po raz drugi w sezonie, jest automatycznie odsunięty od udziału w jednym spotkaniu. Każda kolejna kara 10-minutowa w danym cyklu rozgrywkowym powoduje automatycznie odsunięcie od udziału w dwóch kolejnych spotkaniach. Kara meczu KM – zawodnik karany jest dodatkowo odsunięciem od gry w następnych meczach od jednego do usunięcia z rozgrywek ligi włącznie. W orzekaniu kar mają zastosowanie taryfikatory kar PZHL, bez kar finansowych. W przypadku rażącego naruszenia przepisów gry w hokeja na lodzie oraz niesportowego zachowania Rada Ligi AHL ma prawo podjąć dodatkowe sankcje w stosunku do zawiniającego zawodnika, do wykluczenia z ligi włącznie. Faule brutalne sędziowie będą karać z całą surowością – karą meczu włącznie. Kary za niesportowe zachowanie i brutalne faule będą traktowane bardzo surowo z wykluczeniem sprawcy z AHL włącznie, nawet wówczas, gdy przewinie zauważą jedynie obserwatorzy spotkania. Zawodnik ma prawo odwołać się od decyzji dyskwalifikującej w terminie 5 dni roboczych od jej ogłoszenia i przedstawić Radzie AHL okoliczności, które ten powinien wziąć pod uwagę przy rozpatrywaniu odwołania.
 16. Ligę AHL Puchar AHL, Benefis Mariana Niewiady – AHL wygrywa zespół, który zgromadzi największa ilość punktów. W przypadku gdy dwie /lub więcej/ drużyny zgromadzą jednakową ilość punktów o kolejności decydują: lepszy bilans pomiędzy zainteresowanymi drużynami, więcej zwycięstw, następnie różnica bramek, większa ilość zdobytych bramek.
 17. Drużyna, która w AHL zdobędzie: pierwsze miejsce – uzyskuje tytuł Mistrza Ligi AHL i otrzymuje puchar oraz przechodni puchar AHL na jeden sezon, drugie miejsce – uzyskuje tytuł Wicemistrza AHL. Dotyczy tom również pozostałych rozgrywek: Puchar AHL, Benefis Mariana Niewiady – AHL
 18. Na zakończenie rozgrywek przewidziane są puchary dla najlepszych drużyn i dla najlepszych zawodników. Nagrody zostaną wręczone podczas rozgrywek pucharowych Puchar AHL – Benefis im. Mariana Niewiady.